Årsmøter

Referat fra GENERALFORSAMLING I SHF                                                 26.6.2020 på Munkvoll, Gråkallbanens møterom kl 19.00  

Forut for generalforsamlingen ble det kjørt en tur med GB 7 + 55 mellom Munkvoll – St.Olavs gate – Munkvoll.

Til stede: 11 medlemmer.

Dagsorden:

-Valg av dirigent, referent og godkjennelse av innkallingen 

Svein Dalheim ble valgt som dirigent og Rune Kjenstad som referent

Innkallingen godkjent

-Styrets årsberetning

En trykkfeil om kommunens tilskudd har blitt rettet med tusj. Det korrekte er kr 180 000 som ellers er korrekt under punktet økonomi og i regnskapet.

Ros for årsberetningen verdifullt for medlemsmassen at de får en slik viktig informasjon.

De aktive som jobber frivillig året igjennom på GB 5, hvorav flere var til stede, fikk ros for sin innsats på dette store prosjektet.

-Revidert årsregnskap

Kasserer gikk igjennom de viktigste postene i regnskapet . Det ble presisert at foreningen hadde søkt UNI-stiftelsen om tilskudd fordi de kr 1,3 mill fra TK ikke er tilstrekkelig for dette omfattende prosjektet. Tilsagnet på kr 450 000 vil først bli utbetalt når prosjektet er ferdig og regnskap godkjent.

Revisors beretning ble lest opp, og deretter ble regnskap for 2019 enstemmig godkjent.

-Fastsettelse av medlemskontingenten for år 2020

Det forelå ingen forslag fra styret om forhøyelse

Vedtak: Enstemmig om ingen endring mht medlemskontingent.

-Innkomne forslag

Det forelå ingen forslag.

Valg av styre og revisor

Formann: Rune Kjenstad (1 år) NY

Styremedlem: Jon Eigil Kvernrød (1 år)

Kasserer: Berit Renate Wold Erland (2 år) NY

Styremedlem: Odd Rune Wold: (2 år)

Styremedlem Tore Korsnes (2 år)

Varamann: Ragnar Buseth Wold  (1 år) NY

Det nye styret ble valgt med akklamasjon. Det ble gitt rosende ord til Erland Gjermstad som hadde hatt formannsvervet i 10 år.

Revisor: Brynjulf Carlsen

 Trondheim 26.6.2020

Styret i SHF/Rune Kjenstad, referent

Etter generalforsamlingen ble det vist film fra rangeringene på «nord» og 17. mai kortesjen 2020.