Årsmøter

Referat fra generalforsamling 09.05.2023

19 medlemmer møtte.

Dagsorden:

Styrets leder Rune Kjenstad ønsket velkommen.

Jon Eigil Kvernrød ble valgt til møteleder. Det var ingen ingen innvendinger til innkallingen.

Berit Erland ble valgt til referent.

Styrets årsberetning.

Møteleder gikk gjennom årsberetningen, som dokumenterer foreningens arbeide gjennom 2021.  Også 2021 var preget av pandemien, men foreningen greide likevel å gjennomføre både løpende dugnadsarbeider og avholde jubileumsarrangementet «120 år med elektrisk sporvei i Trondheim».

Det ble også nevnt at styret har hatt omfattende kontakt på egen messengergruppe, noe som har vært praktisk mht pandemien.

Det gode samarbeidet med Boreal Bane ble også trukket fram i kommentarene.

Revidert årsregnskap.

Revisor gikk gjennom regnskapet og leste sin revisjonsberetning.

Foreningen har en stabil økonomi og hadde i 2022 et overskudd på 123.000,-

Det ble videre redegjort for løpende prosjekter som foreningen mottar tilskudd for. Disse prosjektene strekker seg over flere år. Nytt prosjekt i 2021 var «universell utforming».

Regnskapet ble godkjent.

Fastsettelse av medlemskontingent fra og med 2023.

Dette var et forslag fra styret. Kontingenten har vært den samme i mange år.

Etter en kort diskusjon ble det vedtatt å øke kontingenten med kr. 50,- fra 2023.

Nye satser blir:

Kr. 200,- for medlemmer uten medlemsblad

Kr. 400,- for medlemmer med medlemsblad

Innkomne forslag.

Det var ikke kommet inn andre forslag til styret.

Valg.

Møteleder presenterte valgkomiteens forslag, – som gikk ut på gjenvalg av de styremedlemmene som var på valg. Jon Eigil Kvernrød og Berit Erland var ikke på valg.

Rune Kjenstad, Tore Korsnes og Odd Rune Wold ble gjenvalgt for 2 år. Ragnar B. Wold ble gjenvalgt som vara til styret i 1 år.

Brynjulv Carlsen ble gjenvalgt som revisor for 1 år.

Andre – mer interne ansvarsområder – var ikke gjenstand for valg på årsmøtet.

Etter møtet presenterte Rune Kjenstad en serie med bilder tatt i august 1956, – som viser vognparken slik den så ut like i forkant av den store brannen på Dalsenget.

Bildene dokumenterer ikke bare sporvogner, men også bygninger, annen trafikk og menneskelivet er godt representert. Bildene utløste stort engasjement hos deltakerne på møtet.

Bildene er tatt av Fritz van Damm, og donert av hans sønn.

Møtet ble hevet ca. 21.30.

Berit Erland

referent

Referat fra GENERALFORSAMLING I SHF                                                 26.6.2020 på Munkvoll, Gråkallbanens møterom kl 19.00  

Forut for generalforsamlingen ble det kjørt en tur med GB 7 + 55 mellom Munkvoll – St.Olavs gate – Munkvoll.

Til stede: 11 medlemmer.

Dagsorden:

-Valg av dirigent, referent og godkjennelse av innkallingen 

Svein Dalheim ble valgt som dirigent og Rune Kjenstad som referent

Innkallingen godkjent

-Styrets årsberetning

En trykkfeil om kommunens tilskudd har blitt rettet med tusj. Det korrekte er kr 180 000 som ellers er korrekt under punktet økonomi og i regnskapet.

Ros for årsberetningen verdifullt for medlemsmassen at de får en slik viktig informasjon.

De aktive som jobber frivillig året igjennom på GB 5, hvorav flere var til stede, fikk ros for sin innsats på dette store prosjektet.

-Revidert årsregnskap

Kasserer gikk igjennom de viktigste postene i regnskapet . Det ble presisert at foreningen hadde søkt UNI-stiftelsen om tilskudd fordi de kr 1,3 mill fra TK ikke er tilstrekkelig for dette omfattende prosjektet. Tilsagnet på kr 450 000 vil først bli utbetalt når prosjektet er ferdig og regnskap godkjent.

Revisors beretning ble lest opp, og deretter ble regnskap for 2019 enstemmig godkjent.

-Fastsettelse av medlemskontingenten for år 2020

Det forelå ingen forslag fra styret om forhøyelse

Vedtak: Enstemmig om ingen endring mht medlemskontingent.

-Innkomne forslag

Det forelå ingen forslag.

Valg av styre og revisor

Formann: Rune Kjenstad (1 år) NY

Styremedlem: Jon Eigil Kvernrød (1 år)

Kasserer: Berit Renate Wold Erland (2 år) NY

Styremedlem: Odd Rune Wold: (2 år)

Styremedlem Tore Korsnes (2 år)

Varamann: Ragnar Buseth Wold  (1 år) NY

Det nye styret ble valgt med akklamasjon. Det ble gitt rosende ord til Erland Gjermstad som hadde hatt formannsvervet i 10 år.

Revisor: Brynjulf Carlsen

 Trondheim 26.6.2020

Styret i SHF/Rune Kjenstad, referent

Etter generalforsamlingen ble det vist film fra rangeringene på «nord» og 17. mai kortesjen 2020.